Australia scholarship 2023
Australia scholarship 2023

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่กำลังมองหาทุนการศึกษาสำหรับเรียนต่อมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย
วันนี้ พี่ ๆ EduYoung ได้รวบรวมทุนประจำปี 2023 (2566)
ของแต่ละมหาวิทยาลัยมาให้เลือกชมกันแล้วค่า

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ACU (Australian Catholic University)
ACU
 • ทุนการศึกษา Global Excellence Scholarships

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในคณะและสาขาวิชาที่กำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษา Global Excellence Scholarships

มูลค่าทุนการศึกษา : ผู้ได้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด AUD$2,500 ต่อเทอม เมื่อลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีหรือสูงกว่า (ในสาขาที่กำหนด)* ผ่าน CRICOS ดังนี้

 • ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี จำนวน AUD$15,000
 • ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน AUD$20,000
 • สูงกว่าปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี จำนวน AUD$10,000

*ทุนการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการศึกษาในหลักสูตร Higher Degree Research, Honours Programs และอนุปริญญาทุกประเภท

วิทยาเขต : ทุกวิทยาเขต (Ballarat, Blacktown, Brisbane, Canberra, Melbourne, North Sydney, Strathfield, Rome)

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหลักสูตร, เปลี่ยนวิทยาเขต หรือเข้าร่วมโปรแกรมแลกเปลี่ยนของ ACU ได้ รวมทั้งไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสบทบไปในภาคการศึกษาถัดไปได้ทุกกรณี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร Business and Information Technology ของThe Peter Faber Business School

*ผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาเงินสมทบค่าเล่าเรียนควบคู่กันเกินกว่ามูลค่าของหลักสูตร (และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ได้รับทุน ISS ของ ACU ยื่นขอรับทุนนี้)

 

เกณฑ์การคัดเลือก : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

 

เงื่อนไขการรักษาทุน 
 • ผู้ได้รับทุนต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 3 วิชาในภาคการศึกษาก่อนหน้า และลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 หน่วยกิตในภาคการศึกษาปัจจุบัน
 • ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องให้ความยินยอมในการเป็นตัวแทนของ ACU ในการร่วมมือทำกิจกรรมโปรโมตมหาวิทยาลัย

 

วันที่ปิดรับสมัคร : 31 สิงหาคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://acu.smapply.io/prog/P4QNd7zC3RnRSq34Cb26/

 • ทุนการศึกษา ACU International Student Accommodation Scholarship

  ทุนส่วนลดค่าเช่าหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นนักศึกษาของ ACU ที่เริ่มเรียนในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2023 หรือก่อนหน้านั้น

รายละเอียดทุนการศึกษา ACU International Student Accommodation Scholarship

มูลค่าทุน : ส่วนลดค่าเช่าหอพักของ ACU จำนวน 20% เป็นเวลา 12 เดือน โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

จำนวนทุน : 20 ทุน

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

วิทยาเขต : Canberra, North Sydney, Strathfield, Blacktown หรือ Ballarat

 

รายละเอียดหอพักที่สามารถใช้ส่วนลดได้
 • Sydney : ห้องสตูดิโอของหอพัก NRAS (National Rental Affordability Scheme)
 • Canberra : ห้องสตูดิโอของหอพัก Blackfriars Residence
 • Ballarat : ห้องส่วนตัวของหอพัก Managed Residential House
คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่เลือกพักในหอพักที่กำหนด (ไม่จำกัดประเภทปริญญาและคณะวิชา)

 

วิธีการสมัคร

ผู้ที่สนใจยื่นขอรับทุนลดหย่อนค่าที่พักจะต้องร่างคำร้องเป็นจำนวน 300 คำที่ครอบคลุมถึง

 • ประโยชน์ที่จะได้รับจากทุนการศึกษานี้
 • ปัญหาหรืออุปสรรคด้านการเรียนที่ผ่านพ้นมา
 • เป้าหมายหรือสิ่งที่มุ่งหวังว่าจะทำให้สำเร็จระหว่างการศึกษา

 

เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากร่างคำร้องโดยยึดดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • ลงทะเบียนและเข้ารับการศึกษาใน ACU แบบเต็มเวลาอย่างสม่ำเสมอจนจบการศึกษา
 • รักษาผลการเรียนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของเครดิตที่ลงทะเบียนจากภาคการศึกษาก่อนหน้า

 

วันที่ปิดรับสมัคร : 1 มีนาคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://acu.smapply.io/prog/acu_international_student_accommodation_scholarship/

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Bond University
Bond University
 • ทุนการศึกษา International Undergraduate Excellence Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 50% สำหรับโปรแกรมที่เลือก

รายละเอียดทุนการศึกษา International Undergraduate Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 50% โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

วิทยาเขต : ทุกวิทยาเขต (วิทยาเขตหลัก, BIHS (Bond Institute of Health & Sport), BUCERC (Bond University Clinical Education & Research Centre))

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (ยกเว้นหลักสูตร Medical Program)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • นักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือผู้ที่เคยลงเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมาก่อนแต่ยังไม่จบการศึกษา (ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยสมัครเรียนกับทาง Bond University มาก่อน แต่บุคคลที่เรียนภาษาอังกฤษที่ Bond University Collage สามารถสมัครได้ตามปกติ)

ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับดีเยี่ยม เช่น IB Diploma 38 คะแนนขึ้นไป หรือมีคะแนน ATAR อย่างน้อย 96 คะแนนขึ้นไป เป็นต้น

 

เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการศึกษาและฐานะทางการเงินของผู้สมัคร

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของนักเรียนทุนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมโปรโมตมหาวิทยาลัย
 • รักษาระดับผลการเรียนอย่างต่ำ 65% ขึ้นไป

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bond.edu.au/intl/scholarship/international-undergraduate-excellence-scholarship

 • ทุนการศึกษา International Stand Out Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 25% สำหรับโปรแกรมที่เลือก

รายละเอียดทุนการศึกษา International Stand Out Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 25% โดยไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : ทุกวิทยาเขต (วิทยาเขตหลัก, BIHS (Bond Institute of Health & Sport), BUCERC (Bond University Clinical Education & Research Centre))

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate

หลักสูตร : ทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรปริญญาโทจิตวิทยาคลินิก, ปริญญาโทจิตวิทยามืออาชีพ หรือหลักสูตรทางการแพทย์, กายภาพบำบัด และโปรแกรมศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : เกาหลีใต้, เขมร, เคนยา, โคลอมเบีย, จอร์แดน, จีน, ชิลี, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, ตุรกี, ไต้หวัน, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, บราซิล, บังกะลาเทศ, ปากีสถาน, ปาปัว นิว กีนี, เปรู, ฝรั่งเศส, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, มองโกเลีย, แม็กซิโก, เยอรมัน, รัสเซีย, เวียดนาม, สหราชอาณาจักร, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอแลนด์, สหรัฐอาหรับ เอมิเรต, สหรัฐอเมริกา, ศรีลังกา, อาร์เจนตินา, อียิปต์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, แอฟริกาใต้, โอมาน, ฮ่องกง

 

เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากฐานะทางการเงินและผลการศึกษาที่ผ่านมา* โดยยึดเกณฑ์ของประเทศของผู้สมัครเป็นสำคัญ

* ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับดีมากจากสถาบันการศึกษาก่อนหน้า หรือมีคะแนน IB Diploma ตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป, มีคะแนน ATAR อย่างน้อย 89 คะแนนขึ้นไป เป็นต้น

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของนักเรียนทุนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมโปรโมตมหาวิทยาลัย
 • รักษาระดับผลการเรียนอย่างต่ำ 65% ขึ้นไป

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bond.edu.au/intl/scholarship/international-stand-out-scholarship

 • ทุนการศึกษา International Leadership Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มูลค่า AUD$10,000 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละ AUD$5,000 ในสองเทอมแรกของการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา International Leadership Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : AUD$10,000 โดยแบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละ AUD$5,000 ในสองเทอมแรกของการศึกษา โดยไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : ทุกวิทยาเขต (วิทยาเขตหลัก, BIHS (Bond Institute of Health & Sport), BUCERC (Bond University Clinical Education & Research Centre))

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : กาน่า, เกาหลีใต้, เขมร, เคนยา, โคลอมเบีย, จอร์แดน, จีน, ชิลี, ญี่ปุ่น, เดนมาร์ก, ตุรกี, ไต้หวัน, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, ไนจีเรีย, บราซิล, บังกะลาเทศ, ปากีสถาน, ปาปัว นิว กีนี, เปรู, ฝรั่งเศส, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, มองโกเลีย, แม็กซิโก, เยอรมัน, รัสเซีย, เวียดนาม, สหราชอาณาจักร, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอแลนด์, สหรัฐอาหรับ เอมิเรต, สหรัฐอเมริกา, ศรีลังกา, อาร์เจนตินา, อียิปต์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, แอฟริกาใต้, โอมาน, ฮ่องกง

 

เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการศึกษาและฐานะทางการเงินของผู้สมัคร โดยผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับดีจากสถาบันการศึกษาก่อนหน้า หรือมีคะแนน IB Diploma ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป, มีคะแนน ATAR อย่างน้อย 84 คะแนนขึ้นไป เป็นต้น (ผู้ที่มีสัญชาติกาน่าและไนจีเรียจะสามารถสมัครได้เฉพาะผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเท่านั้น)

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของนักเรียนทุนและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมโปรโมตมหาวิทยาลัย
 • รักษาระดับผลการเรียนอย่างต่ำ 65% ขึ้นไป

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bond.edu.au/intl/scholarship/international-leadership-scholarship

 • ทุนการศึกษา Bond Business School Postgraduate Bursaries

  ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ มูลค่า AUD$4,200 โดยแบ่งจ่ายเป็นสองงวด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในคณะ Bond Business School ในหลักสูตรที่กำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษา Bond Business School Postgraduate Bursaries

มูลค่าทุนการศึกษา : AUD$4,200 โดยแบ่งจ่ายเป็นสองงวด งวดละ AUD$2,100 ในสัปดาห์ที่ 5 และ 6 เดือนนับจากวันเริ่มเรียน (โดยผู้ได้รับทุนจะต้องผ่านทุกวิชาในเทอมแรกและปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยจึงจะได้รับเงินงวดที่สอง) ทั้งนี้ ทุนการศึกษาที่ได้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : ทุกวิทยาเขต (วิทยาเขตหลัก, BIHS (Bond Institute of Health & Sport), BUCERC (Bond University Clinical Education & Research Centre))

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท (เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด)

หลักสูตร :

Master of Accounting

Master of Accounting (Professional)

Master of Actuarial Practice

Master of Actuarial Science

Master of Actuarial Science (Professional)

Master of Business

Master of Business (Professional)

Master of Business Administration

Master of Business Administration (Professional)

Master of Business Data Analytics

Master of Business Data Analytics (Professional)

Master of Finance

Master of Finance (Professional)

Master of Financial Management

Master of Financial Management (Professional)

Master of Sport Management

Master of Sport Management (Professional)

Master of Sport Management/Master of Project Management

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือมีผลงานโดดเด่นในด้านอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการเรียน ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินด้านอื่น ๆ รวมทั้งทุนการศึกษาและส่วนลดเก่าจะไม่สามารถยื่นขอทุนนี้ได้

 

เกณฑ์การคัดเลือก : ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางมหาวิทยาลัย

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bond.edu.au/intl/scholarship/bond-business-school-postgraduate-bursaries

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย CQU (Central Queensland University)
CQU - Central Queensland University
 • ทุนการศึกษา International Student Scholarship (ISS)

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 25% (เฉพาะนักศึกษาใหม่เท่านั้น) 

รายละเอียดทุนการศึกษา International Student Scholarship (ISS)

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% (เฉพาะนักศึกษาใหม่เท่านั้น) ทั้งนี้ ทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระดับการศึกษา : English Language + Academic, VET, Undergraduate, Postgraduate (Course work), Postgraduate (Research)

วิทยาเขต : Adelaide, Brisbane, Bundaberg, Cairns, Gladstone, Mackay, Melbourne, Rockhampton, Sydney, Townsville

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

วันที่ปิดรับสมัคร : 31 ธันวาคม 2030

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.cqu.edu.au/courses/future-students/scholarships/offerings/international-student-scholarship

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย CDU (Charles Darwin University)
CDU - Charles Darwin University
 • ทุนการศึกษา Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships (VCIHAS)

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 50% ตลอดการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2023 เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Vice-Chancellor's International High Achievers Scholarships (VCIHAS)

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 50% ตลอดการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2023 เท่านั้น) โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Alice Springs, Brisbane, Casuarina, Jabiru, Katherine, Palmerston, Sydney, Tennant Creek, Waterfront

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่ลงเรียน และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือทุนการศึกษาอื่น

 

เกณฑ์การคัดเลือก : พิจารณาจากผลการศึกษาที่ผ่านมาและร่างคำร้องความประสงค์ถึงเหตุผลที่ต้องการได้รับทุนการศึกษานี้ (600 คำขึ้นไป)

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • รักษาระดับผลการเรียนขั้นต่ำที่ GPA 5.3 และผ่านการศึกษาทุกรายวิชา
 • ลงทะเบียนเรียนให้ครบ 40 หน่วยกิต (0.5 EFTSL) ในแต่ละภาคการศึกษา เว้นแต่มีเอกสารรับรองการลดหน่วยกิจหรือลาหยุดในระหว่างภาคการศึกษา

 

วันที่ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.cdu.edu.au/international/how-apply/scholarships

 • ทุนการศึกษา CDU Global Merit Scholarship 2022 – 2023

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 30% ตลอดการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2022, ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2022, ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปี 2023 แบบเต็มเวลาเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา CDU Global Merit Scholarship 2022 - 2023

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 30% ตลอดการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ของปี 2022, ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2022, ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปี 2023 แบบเต็มเวลาเท่านั้น)

วิทยาเขต : Sydney, Alice Springs และ Darwin

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : VET, Undergraduate, Postgraduate (Course work), Higher Degree by Research

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่ลงเรียน (ไม่จำกัดผลการศึกษาขั้นต่ำ)

 

วันที่ปิดรับสมัคร : 15 มกราคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.cdu.edu.au/international/how-apply/scholarships

 • ทุนการศึกษา 2023 CDU International College Pathway Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Pathway ในหลักสูตรที่กำหนดภายในปี 2023 เท่านั้น (เฉพาะนักศึกษาใหม่)

รายละเอียดทุนการศึกษา 2023 CDU International College Pathway Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 20% (เฉพาะนักเรียนใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Pathway ในหลักสูตรที่กำหนดภายในปี 2023 เท่านั้น) โดยทุนการศึกษานี้จะไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Sydney, Alice Springs และ Darwin

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

หลักสูตรที่สามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้ : 

 • International Foundation Studies Program (ZFSP02)
 • Diploma of Business Studies (YIBST1)
 • Diploma of Information Technology (YINTI1)
 • Accelerated International Masters Qualifying Program (ZAMQP2)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม และมีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่ลงเรียน และไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือทุนการศึกษาอื่น

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.cdu.edu.au/international/how-apply/scholarships 

 • ทุนการศึกษา Menzies International Academic Support Package

  เงินสนับสนุนเอกสารทางการเรียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2022 และ 2023 ตามหลักสูตรที่กำหนด (เฉพาะเอกสารทางการเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Menzies International Academic Support Package

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินสนับสนุนเอกสารทางการเรียน* สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2022 และ 2023 ตามหลักสูตรที่กำหนด

* ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายเฉพาะเอกสารทางการเรียนที่ทางมหาวิทยาลัยบังคับเท่านั้น และไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Sydney, Alice Springs และ Darwin

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

หลักสูตร : 

 • Graduate Certificate of Infectious Disease Prevention and Control
 • Graduate Diploma of Public Health
 • Graduate Diploma of Health Research
 • Master of Public Health
 • Master of Health Research

ทั้งนี้ หลักสูตร Graduate Diploma of Public Health (or Health Research) + Master of Public Health และ Graduate Certificate of Infectious Disease Prevention and Control + Master of Public Health/or Master of Health Research จะเป็นหลักสูตรแบบ 2 ปี ส่วน Master of Public Health/Master of Health Research จะเป็นหลักสูตรปริญญาคู่ (Double Degree)

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.cdu.edu.au/international/how-apply/scholarships 

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Charles Sturt University (VIA study Group)
Charles Sturt University (VIA study Group)
 • ทุนการศึกษา International Student Support Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในคณะและสาขาที่กำหนด (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเรียนในปีการศึกษา 2023 เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา International Student Support Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 20% ตลอดการศึกษา โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Albury-Wodonga, Bathurst, Orange, Port Macquarie และ Wagga Wagga

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : อนุปริญญา, ปริญญาตรี และปริญญาโทในคณะและสาขาที่กำหนด

หลักสูตรที่สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ 

Agricultural and Wine Sciences

 • Bachelor of Agricultural Business Management
 • Bachelor of Agricultural Science
 • Bachelor of Agriculture
 • Bachelor of Animal Science
 • Bachelor of Equine Science (with specialization)
 • Master of Agricultural Science with Specializations

Allied Health

 • Bachelor of Paramedicine

Environmental Science and Outdoor Recreation

 • Bachelor of Environmental Science and Management (with specializations)

Nursing, Midwifery and Indigenous Health

 • Bachelor of Nursing

Pharmacy

 • Bachelor of Pharmacy

Radiography

 • Bachelor of Medical Radiation Science (Diagnostic Radiography)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Nuclear Medicine and Molecular Imaging)
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Radiation Therapy)

Rehabilitation and Complementary Therapies

 • Bachelor of Occupational Therapy
 • Bachelor of Physiotherapy
 • Bachelor of Podiatric Medicine

Business

 • Bachelor of Accounting
 • Bachelor of Business Studies
 • Graduate Diploma of Professional Accounting (Professional Practice)
 • Master of Professional Accounting (Professional Practice)

Information Technology and Computing

 • Bachelor of Information Technology (with specializations)
 • Graduate Diploma of Professional Information Technology
 • Master of Professional Information Technology (with specializations)

Policing, Security and Emergency Management

 • Bachelor of Criminal Justice

Psychology

 • Bachelor of Psychology
 • Bachelor of Social Science Psychology

Humanities 

 • Bachelor of Arts (with specializations)

Social Work and Human Services

 • Bachelor of Social Work

Teaching and Education

 • Bachelor of Education (Early Childhood and Primary)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ของหลักสูตรที่สมัคร และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือทุนการศึกษาอื่น

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • ผ่านการศึกษาทุกรายวิชาและไม่เข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยน
 • ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องให้ความยินยอมและความร่วมมือในการโปรโมตมหาวิทยาลัย

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://study.csu.edu.au/get-support/scholarships/find-scholarship/international/international-student-support-scholarship

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Curtin University
Curtin University
 • ทุนการศึกษา 2023 Global Curtin Scholarships – Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิชาและสาขาที่กำหนด โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% ในปีการศึกษาแรก

รายละเอียดทุนการศึกษา 2023 Global Curtin Scholarships – Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% ในปีการศึกษาแรก (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเต็มสูงสุด 200 หน่วยกิต) โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Perth, Murray Street, St. Georges Terrace, Midland, Kalgoorlie

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

หลักสูตรที่สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ 

Faculty of Business and Law

Faculty of Health Sciences

Faculty of Humanities

Faculty of Science & Engineering

 • Science courses
 • Engineering courses
 • Western Australian School of Mines (WASM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของหลักสูตรที่สมัคร และจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือทุนการศึกษาอื่น

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนด (ภาคการศึกษาละ 100 หน่วยกิต) โดยไม่ถอนรายวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.curtin.edu.au/Scholarship/?id=6323

 • ทุนการศึกษา 2023 Global Curtin Scholarships – Australian Year 12 Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในคณะวิชาและสาขาที่กำหนด โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% ในปีการศึกษาแรก

รายละเอียดทุนการศึกษา 2023 Global Curtin Scholarships - Australian Year 12 Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% ในปีการศึกษาแรก (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเต็มสูงสุด 200 หน่วยกิต) โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Perth, Murray Street, St. Georges Terrace, Midland, Kalgoorlie

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (ยกเว้น Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery)

หลักสูตรที่สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาได้ 

Faculty of Business and Law

Faculty of Health Sciences

Faculty of Humanities

Faculty of Science & Engineering

 • Science courses
 • Engineering courses
 • Western Australian School of Mines (WASM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีใบรับรองการศึกษาตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดและไม่เป็นผู้ที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือทุนการศึกษาอื่น

 

เงื่อนไขการรักษาทุน
 • ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนด (ภาคการศึกษาละ 100 หน่วยกิต) โดยไม่ถอนรายวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร : 15 ตุลาคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.curtin.edu.au/Scholarship/?id=6361

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Federation University Australia
Federation University Australia
 • ทุนการศึกษา Federation University Australia Global Innovator Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20% ตลอดการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา Federation University Australia Global Innovator Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 20% ตลอดการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2023 เท่านั้น) โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Ballarat, Berwick, Brisbane, Gippsland

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือ Postgraduate Coursework (แบบ On-campus หรือ Onshore Partner Provider)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : เกาหลีใต้, จีน, ญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ซาอุดิอาระเบีย, ภูฏาน, ฟิลิปปินส์, บังกลาเทศ, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, มองโกเลีย, เนปาล, ปากีสถาน, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย และเวียดนาม

ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนสูงกว่า 85% (มัธยมศึกษา) หรือปริญญาตรีเกรด 3.67 ขึ้นไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://federation.edu.au/current-students/starting-at-federation/scholarships/international-scholarships#Federation_University_Australia_Global_Excellence_Scholarship_581755

 • ทุนการศึกษา Federation University Australia Global Excellence Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนที่ผ่านมาในระดับดี โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% ตลอดการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา Federation University Australia Global Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% ตลอดการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2023 เท่านั้น) โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Ballarat, Berwick, Brisbane, Gippsland

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือ Postgraduate Coursework (แบบ On-campus หรือ Onshore Partner Provider)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยจะต้องมีผลการเรียนสูงกว่า 85% (มัธยมศึกษา) หรือปริญญาตรีเกรด 3.67 ขึ้นไป และมีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://federation.edu.au/current-students/starting-at-federation/scholarships/international-scholarships#Federation_University_Australia_Global_Excellence_Scholarship_581755

 • ทุนการศึกษา International Student Accommodation Scholarship

  ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดทุนการศึกษา International Student Accommodation Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัยในรัฐ Victoria เป็นจำนวน AUD$2,000 ต่อเทอม (รวมปีละ AUD$4,000) โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนต่างชาติทุกคนที่เลือกพักในหอพักมหาวิทยาลัยของรัฐ Victoria (ไม่จำกัดประเภทปริญญาและคณะวิชา)

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://federation.edu.au/current-students/starting-at-federation/scholarships/international-scholarships#Federation_University_Australia_Global_Excellence_Scholarship_581755

 • ทุนการศึกษา Federation University Australia Global Pathways Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20% เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่กำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษา Federation University Australia Global Pathways Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ลดค่าเทอม 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2023 เท่านั้น) โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Ballarat

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ระดับการศึกษา : อนุปริญญา (Pathway Program : Foundation or Higher Education Diploma)

หลักสูตร : Foundation or Higher Education Diploma

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนหรือทุนการศึกษาอื่น ๆ

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://federation.edu.au/current-students/starting-at-federation/scholarships/international-scholarships#Federation_University_Australia_Global_Excellence_Scholarship_581755

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Griffith University
Griffith University
 • ทุนการศึกษา International Student Academic Excellence Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2566 เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา International Student Academic Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gold Coast, Logan, Mount Gravatt, Nathan, South Bank

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติสัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องมีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าอย่างน้อย 5.5 ขึ้นไป (จากเกณฑ์การวัดผลการเรียนของมหาวิทยาลัย) และมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนดและรักษาระดับผลการเรียนให้สูงกว่า 5.5 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา และไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาตลอดการศึกษา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships/academic-excellence-scholarship

 • ทุนการศึกษา International Student Academic Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2566 เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา International Student Academic Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 20% โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gold Coast, Logan, Mount Gravatt, Nathan, South Bank

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติสัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าอย่างน้อย 5.0 ขึ้นไป (จากเกณฑ์การวัดผลการเรียนของมหาวิทยาลัย) และมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนดและรักษาระดับผลการเรียนให้สูงกว่า 5.0 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา และไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาตลอดการศึกษา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships/academic-merit-scholarship

 • ทุนการศึกษา Griffith Remarkable Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 50% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาโดยเริ่มลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งของปีการศึกษา 2023 เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Griffith Remarkable Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 50% โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gold Coast, Logan, Mount Gravatt, Nathan, South Bank

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติสัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าอย่างน้อย 5.5 ขึ้นไป (จากเกณฑ์การวัดผลการเรียนของมหาวิทยาลัย) และมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนดและรักษาระดับผลการเรียนให้สูงกว่า 5.5 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา และไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาตลอดการศึกษา

 

วันที่ปิดรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 1 : 3 ธันวาคม 2022

ภาคการศึกษาที่ 2 : 15 เมษายน 2023

ภาคการศึกษาที่ 3 : 4 สิงหาคม 2023

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships/griffith-remarkable-scholarship

 • ทุนการศึกษา Griffith International Vice Chancellor’s Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 50% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2567 เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Griffith International Vice Chancellor's Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 50% โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gold Coast, Logan, Mount Gravatt, Nathan, South Bank

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

 

ยกเว้นผู้ที่ลงเรียนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Higher Degree Research
 • Online Programs
 • Non-award
 • Study Aboard Program
 • Master Qualifying Program
 • MBA (5670)
 • English Language Program (Griffith English Language Institute)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติสัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าอย่างน้อย 6.0 ขึ้นไป (จากเกณฑ์การวัดผลการเรียนของมหาวิทยาลัย) และมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนดและรักษาระดับผลการเรียนให้สูงกว่า 5.5 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา และไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาตลอดการศึกษา

 

วันที่ปิดรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 1 : 2 ธันวาคม 2023

ภาคการศึกษาที่ 2 : 13 เมษายน 2024

ภาคการศึกษาที่ 3 : 10 สิงหาคม 2024

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships/vice-chancellors-international-scholarship

 • ทุนการศึกษา GELI Direct Entry Program Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 1,000 AUD$ (เฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก GELI (Griffith English Language Institute) ในหลักสูตร Direct Entry)

รายละเอียดทุนการศึกษา Griffith International Vice Chancellor's Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 50% โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gold Coast, Logan, Mount Gravatt, Nathan, South Bank

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

 

ยกเว้นผู้ที่ลงเรียนในหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Higher Degree Research
 • Online Programs
 • Non-award
 • Study Aboard Program
 • Master Qualifying Program
 • MBA (5670)
 • English Language Program (Griffith English Language Institute)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติสัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่มีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าอย่างน้อย 6.0 ขึ้นไป (จากเกณฑ์การวัดผลการเรียนของมหาวิทยาลัย) และมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนดและรักษาระดับผลการเรียนให้สูงกว่า 5.5 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา และไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาตลอดการศึกษา

 

วันที่ปิดรับสมัคร

ภาคการศึกษาที่ 1 : 2 ธันวาคม 2023

ภาคการศึกษาที่ 2 : 13 เมษายน 2024

ภาคการศึกษาที่ 3 : 10 สิงหาคม 2024

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships/vice-chancellors-international-scholarship

 • ทุนการศึกษา John Willett International Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 50% ตลอดระยะเวลา 2 ปีการศึกษา (เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร Master of Global Development)

รายละเอียดทุนการศึกษา John Willett International Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 50% เป็นเวลา 2 ปี โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Nathan

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท หลักสูตร Master of Global Development (Griffith Business School)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : บังกะลาเทศ, ภูฐาน, เขมร,อินเดีย, ลาว, มาเลเซีย, มัลดีฟ, มองโกเลีย, เนปาล, อากีสถาน, จีน, ฟิลิปปินส์, ศรีลังกา, เวียดนาม และไทย

โดยจะต้องเป็นผู้มีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าอย่างน้อย 4.0 ขึ้นไป (จากเกณฑ์การวัดผลการเรียนของมหาวิทยาลัย) และมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนดและรักษาระดับผลการเรียนให้สูงกว่า 4.0 ขึ้นไปในทุกภาคการศึกษา และไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาตลอดการศึกษา

 

วันที่ปิดรับสมัคร

27 มกราคม 2024 (2567)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.griffith.edu.au/international/scholarships-finance/scholarships/john-willett-international-endowed-scholarship

 • ทุนการศึกษา Research Training Program

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากรัฐบาลออสเตรเลีย โดยผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนพร้อมค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน (เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรวิจัยแบบ Research Training Program)

รายละเอียดทุนการศึกษา Research Training Program

มูลค่าทุนการศึกษา : ทุนการศึกษาค่าเทอมเต็มจำนวน ทุนวิจัยระหว่างเรียน และค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนปริญญาเอก โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : ขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอกการวิจัย (Research Training Program)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่สนใจเรียนปริญญาเอกด้านงานวิจัยเพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามเกณฑ์รับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย และรัฐบาลออสเตรเลียจะเป็นผู้พิจารณาให้ทุนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ การเรียนในระดับปริญญาเอก ผู้เรียนจะต้องติดต่อ Supervisor ที่ปรึกษาการวิจัยด้วยตนเอง

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.education.gov.au/research-block-grants/research-training-program

 • ทุนการศึกษา Welcome to Queensland Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม AUD$2,500 และได้รับ “Welcome to Queensland Pack” มูลค่ารวม AUD$1,000 (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาโดยเริ่มลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2023 เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Welcome to Queensland Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม AUD$2,500 และ “Welcome to Queensland Pack” มูลค่ารวมสูงสุด AUD$1,000 โดยทุนการศึกษานี้ไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gold Coast

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : Foundation และ Diploma (ยกเว้นหลักสูตร Health Care)

 

Welcome to Queensland Pack ประกอบไปด้วย

บริการรถรับ-ส่งที่สนามบินในวันแรที่เดินทางมาถึงออสเตรเลีย

วงเงินในบัตร “go card” มูลค่า AUD$50 สำหรับใช้งานบริการขนส่งสาธารณะ

บัตรเข้า Gold Coast Theme Park (Sea World, Warner Bros. Movie World, Wet’n’Wild and Paradise Country) รายปีแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง

บัตรเข้า Currumbin Wildlife Sanctuary

ของที่ระลึกจาก Griffith College

ทัวร์ทัศนศึกษาและอาหารกลางวันในช่วงสัปดาห์ปฐมนิเทศ

รองเท้ารุ่น Griffith College

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติทุกคนที่ลงเรียนในหลักสูตร Foundation หรือ Diploma ในสาขาอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก Health Care และได้รับ Offer จากสถาบันภายในวันที่ 31 มกราคม 2023 โดยต้องเข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี 2023

วันที่ปิดรับสมัคร : 31 มกราคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.griffithcollege.edu.au/how-to-apply/scholarships/welcome-to-queensland-scholarship/

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย JCU (James Cook University)
JCU - James Cook University
 • ทุนการศึกษา International Excellence Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมเป็นจำนวน 25% เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่กำหนด

รายละเอียดทุนการศึกษา International Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอมจำนวน 25% เมื่อลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรที่กำหนด โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Brisbane

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework (ยกเว้นแพทยศาสตร์บัณฑิต, ปริญญาตรีสาขาศัลยศาสตร์, ทันตกรรม, สัตวแพทยศาสตร์ และโปรแกรมเรียนออนไลน์)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าในระดับดีเยี่ยมและมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบจนจบหลักสูตร และต้องรักษาระดับผลการเรียนให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชาตลอดการศึกษา

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.jcu.edu.au/scholarships/search/international-excellence-scholarship

 • ทุนการศึกษา JCU Brisbane Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนในระดับดี โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% คืนในบัญชีค่าเล่าเรียนของ JCU (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาที่วิทยาเขต Brisbane เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา International Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% คืนในบัญชีค่าเล่าเรียนของ JCU โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Brisbane

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและปริญญาโทในหลักสูตรที่กำหนด

 

หลักสูตรที่สามารถยื่นขอรับทุนได้
 • Bachelor of Business including all related majors (with or without credits)
 • Bachelor of Information Technology
 • Bachelor of Commerce
 • Bachelor of Tourism, Hospitality and Events
 • Bachelor of Social Work
 • Master of Business Administration [2-Year]
 • Master of International Tourism and Hospitality Management
 • Master of Professional Accounting
 • Master of Information Technology including related majors
 • All joint Master degrees as combinations of the above single degrees, including Master of Education / Master of Business Administration

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนนผลการเรียนก่อนหน้าในระดับดีเยี่ยมและมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนด

 

เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนที่ GPA 4.0 ขึ้นไปโดยไม่ถอนรายวิชา, ย้ายคณะ หรือสาขาวิชา และปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดตลอดการศึกษา

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.jcu.edu.au/brisbane/courses/scholarships

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย QUT (Queensland University of Technology)
QUT - Queensland University of Technology
 • ทุนการศึกษา International Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในหลักสูตรที่กำหนดเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา International Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gardens Point, Kelvin Grove

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate (เฉพาะ Faculty of Business and Law, Faculty of Creative Industries, Education and Social Justice, Faculty of Engineering, Faculty of Science ที่มีโอกาสได้พิจารณาทุนต่อเนื่อง แต่คณะอื่นนอกเหนือจากที่ระบุจะได้ทุนเพียงปีแรกเท่านั้น)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีใบรับรองการศึกษา และมีคะแนนผลการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งจะต้องมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะวิชากำหนด (หากผ่านการเรียน QUT Pathway Program มาก่อนอาจได้รับการพิจารณาทุนนี้เมื่อสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่ QUT ต่อ)

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/international-merit-scholarship

 • ทุนการศึกษา Equity Scholarships Scheme

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเทอมละ AUD$1,800

รายละเอียดทุนการศึกษา Equity Scholarships Scheme

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเทอมละ AUD$1,800 และได้รับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาระหว่างการเรียน

วิทยาเขต : Gardens Point, Kelvin Grove

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ทุกระดับการศึกษา (อนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และ Postgraduate Research)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีรายได้ทางบ้านน้อย หรือนักศึกษาต่างชาติที่มีความต้องการพิเศษทางการแพทย์
ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องส่งหลักฐานรวมการเดินบัญชีทุกธนาคารที่มีชื่อและจำนวนเงินในบัญชีชัดเจน ภายในระยะเวลาสองเดือน (รับเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น) รวมทั้งหลักฐานเงินได้ของตนเองและคู่ชีวิตหรือผู้ดูแลร่วมด้วย

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.qut.edu.au/about/equity/equity-scholarships-scheme

 • ทุนการศึกษา QUT College Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมตามหลักสูตรที่เลือกเรียน

รายละเอียดทุนการศึกษา QUT College Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา :

 • ทุนการศึกษามูลค่า AUD$2,600 ในภาคการศึกษาแรกที่ลงเรียน สำหรับหลักสูตร Foundation Program
 • ทุนการศึกษามูลค่า AUD$3,120 ในภาคการศึกษาแรกที่ลงเรียน สำหรับหลักสูตรอนุปริญญา

วิทยาเขต : Gardens Point, Kelvin Grove

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่ผ่านการศึกษาขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

Foundation Program :

 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0 หรือมากกว่า
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.0 หรือมากกว่า

อนุปริญญา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0 หรือมากกว่า

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/qut-college-merit-scholarship

 • ทุนการศึกษา QUT College English Language Concession

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% ในการเรียนภาษา (ELICOS) ที่ QUT College

รายละเอียดทุนการศึกษา QUT College English Language Concession

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gardens Point, Kelvin Grove

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ELICOS หรือคอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษในหลักสูตร EAP (English for Academic Purposes) และ IELTS

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (เปิดรับนักศึกษาทุกทวีป ตั้งแต่เอเชีย, ยุโรป, แอฟริกา ไปจนถึงอเมริกา โดยมี ประเทศไทย ด้วย)

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.qut.edu.au/study/fees-and-scholarships/scholarships/qut-college-english-language-concession

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย RMIT University
RMIT University
 • ทุนการศึกษา Academic Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20% เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในปีการศึกษา 2023 (2566) ในหลักสูตรที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดทุนการศึกษา Academic Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 20% โดยทุนการศึกษาไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาบัตร, อนุปริญญา, ปริญญาตรี*, ปริญญาโท (Coursework), Vocational Education และ Associate degree*

 

* ยกเว้นหลักสูตรต่อไปนี้

Associate Degree in Aviation (Professional Pilots)

Bachelor of Aviation (Pilot Training)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, ไทย, เมียนมาร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และเคนยา

ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้มีผลการเรียนล่าสุดสูงกว่า 70% หรือเกรดสูงกว่า 3.2 ขึ้นไป

 

วันที่ปิดรับสมัคร

 • ภาคเรียนที่ 1 ปี 2023 : 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • ภาคเรียนที่ 2 ปี 2023 : 30 มิถุนายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/apply-to-rmit-international-students/fees-and-scholarships/scholarships/academic-merit-scholarship-southeast-asia

 • ทุนการศึกษา RMIT English Language Bursary for Asia

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (เอเชีย) โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเรียน ELICOS ที่ RMIT

รายละเอียดทุนการศึกษา RMIT English Language Bursary for Asia

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเรียน ELICOS ที่ RMIT ตามปีการศึกษาที่เริ่มต้นเรียน
ผู้ที่สมัครเรียนในปี 2023 จะได้รับส่วนลด 10% (ชำระค่าเรียน AUD$441 ต่อสัปดาห์)
ผู้ที่สมัครเรียนในปี 2024 จะได้รับส่วนลด 6% (ชำระค่าเรียน AUD$488.80 ต่อสัปดาห์)

หลักสูตร : ELICOS

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, ไทย

วันที่ปิดรับสมัคร : ปลายเดือนธันวาคม 2567 (2024)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.rmit.edu.au/study-with-us/international-students/apply-to-rmit-international-students/fees-and-scholarships/scholarships/rmit-english-language-bursary-for-asia

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย SCU (Southern Cross University)
SCU - Southern Cross University
 • ทุนการศึกษา SCU International Women in STEM Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหญิงต่างชาติที่เลือกเรียนในคณะวิชาที่กำหนด โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด AUD$8,000 (พิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก) เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา SCU International Women in STEM Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด AUD$8,000 (พิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก) เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา โดยทุนไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Gold Coast, Lismore และ Coffs Harbour

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ Postgraduate Coursework ในหลักสูตรที่กำหนด

หลักสูตร :

Science and Engineering

Health (ยกเว้นสาขา Nursing และ Midwifery)

Bachelor/Master of Information Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนหญิงต่างชาติที่มีพื้นฐานด้านการเรียนสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • ปริญญาตรี : วุฒิการศึกษาเทียบเท่า Y12 และจะต้องมีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำที่ 6.0 คะแนน และไม่มีส่วนที่ต่ำกว่า 5.5
 • Postgraduate : วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีหรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลคะแนน GPA 4.0 – 5.4 ผ่านเกณฑ์พิจารณาทุนมูลค่า AUD$5,000, GPA 5.5 – 7.0 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุนมูลค่า AUD$8,000 และจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนด (8 หน่วยกิตต่อปี)

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scu.edu.au/scholarships/international-student-scholarships/scu-international-women-in-stem-scholarship/

 • ทุนการศึกษา Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$8,000 เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา Vice Chancellor’s Academic Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$8,000 (พิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก) เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

วิทยาเขต : Gold Coast, Lismore และ Coffs Harbour

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ Postgraduate 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • ปริญญาตรี : วุฒิการศึกษาเทียบเท่า Y12 และจะต้องมีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำที่ 6.0 คะแนน และไม่มีส่วนที่ต่ำกว่า 5.5
 • Postgraduate : วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีหรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลคะแนน GPA 4.0 – 5.4 ผ่านเกณฑ์พิจารณาทุนมูลค่า AUD$5,000, GPA 5.5 – 7.0 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุนมูลค่า AUD$8,000 และจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนด (8 หน่วยกิตต่อปี)

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scu.edu.au/scholarships/international-student-scholarships/vice-chancellors-academic-excellence-scholarship/

 • ทุนการศึกษา Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$8,000 เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา Vice Chancellor’s International Diversification Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$8,000 (พิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก) เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

วิทยาเขต : Gold Coast, Lismore และ Coffs Harbour

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ Postgraduate 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติ (ยกเว้นสัญชาติออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เนปาล และอินเดีย) ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • ปริญญาตรี : วุฒิการศึกษาเทียบเท่า Y12 และจะต้องมีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำที่ 6.0 คะแนน และไม่มีส่วนที่ต่ำกว่า 5.5
 • Postgraduate : วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีหรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลคะแนน GPA 4.0 – 5.4 ผ่านเกณฑ์พิจารณาทุนมูลค่า AUD$5,000, GPA 5.5 – 7.0 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุนมูลค่า AUD$8,000 และจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนด (8 หน่วยกิตต่อปี)

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scu.edu.au/scholarships/international-student-scholarships/vice-chancellors-international-diversification-scholarship/

 • ทุนการศึกษา SCU International Regional Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$8,000 เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา SCU International Regional Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$8,000 (พิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก) เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

วิทยาเขต : Gold Coast, Lismore และ Coffs Harbour

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี และ Postgraduate 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติ (ยกเว้นสัญชาติออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เนปาล และอินเดีย) ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 • ปริญญาตรี : วุฒิการศึกษาเทียบเท่า Y12 และจะต้องมีผลสอบ IELTS ขั้นต่ำที่ 6.0 คะแนน และไม่มีส่วนที่ต่ำกว่า 5.5
 • Postgraduate : วุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาตรีหรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป
เงื่อนไขการรักษาทุน

ผู้ได้รับทุนจะต้องมีผลคะแนน GPA 4.0 – 5.4 ผ่านเกณฑ์พิจารณาทุนมูลค่า AUD$5,000, GPA 5.5 – 7.0 ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุนมูลค่า AUD$8,000 และจะต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบตามที่กำหนด (8 หน่วยกิตต่อปี)

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.scu.edu.au/scholarships/international-student-scholarships/scu-international-regional-scholarship/

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย UQ (The University of Queensland)
UQ - The University of Queensland
 • ทุนการศึกษา International High Achievers Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$10,000 เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา International High Achievers Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$10,000 เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

วิทยาเขต : Brisbane, St. Lucia, Gatton, Herston

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : เกาหลีใต้, ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, ไทย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, มาเก๊า, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา, อินเดีย, อินโดนีเซีย และฮ่องกง

ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/international-high-achievers-scholarship

 • ทุนการศึกษา International Onshore Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$10,000 เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา International Onshore Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสูงสุด AUD$10,000 เป็นจำนวน 1 ปีการศึกษา

วิทยาเขต : Brisbane, St. Lucia, Gatton, Herston

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework ยกเว้นหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Dental Science (Hons)
 • Doctor of Clinical Dentistry
 • Bachelor of Physiotherapy (Hons)
 • Master of Dietetics Studies
 • Master of Conservation Biology
 • Master of Conservation Science
 • Bachelor of Arts (Hons) or Bachelor of Science (Hons) with Psychology major
 • Doctor of Psychology
 • Master of Clinical Psychology
 • Master of Organizational Psychology
 • Master of Psychology
 • Master of Business Psychology
 • Master of Counselling
 • Master of Physiotherapy
 • Master of Physiotherapy Studies
 • Master of Audiology Studies
 • Master of Occupational Therapy Studies
 • Master of Speech Pathology Studies
 • Doctor of Medicine
 • Doctor of Medicine (Ochsner)
 • Doctor of Medicine (Provisional)
 • Bachelor of Veterinary Science (Hons)
 • Graduate Certificate in Business Administration
 • Graduate Diploma in Business Administration
 • Master of Business Administration
 • Master of Biostatistics
 • Graduate Diploma in Biostatistics
 • Graduate Certificate in Biostatistics.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/international-onshore-merit-scholarship

 • ทุนการศึกษา UQ International Excellence Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 25% ต่อภาคการศึกษา

รายละเอียดทุนการศึกษา UQ International Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเล่าเรียนสูงสุด 25% ต่อภาคการศึกษา โดยทุนไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Brisbane, St. Lucia, Gatton, Herston

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate Coursework ยกเว้นหลักสูตรดังต่อไปนี้

 • Bachelor of Dental Science (Hons)
 • Doctor of Clinical Dentistry
 • Bachelor of Physiotherapy (Hons)
 • Master of Dietetics Studies
 • Master of Conservation Biology
 • Master of Conservation Science
 • Bachelor of Arts (Hons) or Bachelor of Science (Hons) with Psychology major
 • Doctor of Psychology
 • Master of Clinical Psychology
 • Master of Organizational Psychology
 • Master of Psychology
 • Master of Business Psychology
 • Master of Counselling
 • Master of Physiotherapy
 • Master of Physiotherapy Studies
 • Master of Audiology Studies
 • Master of Occupational Therapy Studies
 • Master of Speech Pathology Studies
 • Doctor of Medicine
 • Doctor of Medicine (Ochsner)
 • Doctor of Medicine (Provisional)
 • Bachelor of Veterinary Science (Hons)
 • Graduate Certificate in Business Administration
 • Graduate Diploma in Business Administration
 • Master of Business Administration
 • Master of Biostatistics
 • Graduate Diploma in Biostatistics
 • Graduate Certificate in Biostatistics.

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะวิชา

โดยหากเป็นผู้มีวุฒิการศึกษามัธยม จะต้องจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมที่มีอันดับไม่ต่ำกว่า 99 (1 – 98) และนักศึกษาปริญญาตรีหรือ Postgraduate ที่มีผลการเรียน 6.75 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 7.0)

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/uq-international-excellence-scholarship

 • ทุนการศึกษา Graduate School Scholarships (UQGSS) – includes Research Training Program (RTP)

  ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนสูงสุด AUD$32,192 ต่อปี (สำหรับผู้ที่ลงเรียนในปีการศึกษา 2024)

รายละเอียดทุนการศึกษา Graduate School Scholarships (UQGSS) – includes Research Training Program (RTP)

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนสูงสุด AUD$32,192 ต่อปี โดยทุนไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

วิทยาเขต : Brisbane, St. Lucia, Gatton, Herston

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : Postgraduate research (HDR)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำครบถ้วนตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระดับ Doctor of Philosophy (PhD) หรือ Master of Philosophy (MPhil) โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประวัติการศึกษาและประวัติการทำวิจัยที่เชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นหัวข้อวิจัยให้พิจารณาออกทุนด้วยตนเอง

 

ระยะเวลาการรับสมัคร : 29 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/graduate-school-scholarships-uqgss-%E2%80%93-includes-rtp

 • ทุนการศึกษา Scalable and Lightweight On-Device Recommender Systems

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ร่วมวิจัยกับทางมหาวิทยาลัย โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายและการศึกษาเป็นจำนวนเงิน AUD$29,863 ต่อปี

รายละเอียดทุนการศึกษา Scalable and Lightweight On-Device Recommender Systems

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนสูงสุด AUD$29,863 ต่อปี โดยทุนไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : Postgraduate research (HDR)

หลักสูตร : School of Information Technology and Electrical Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีประวัติการศึกษา, งานวิจัย, รางวัล และการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติขั้นต่ำครบถ้วนตามเกณฑ์การรับเข้าศึกษาระดับ Doctor of Philosophy (PhD) และจะต้องเป็นผู้ติดต่อ Dr Tong (Rocky) Chen (tong.chen@uq.edu.au) เพื่อยื่นความประสงค์การขอรับทุนวิจัยร่วมด้วยตนเอง

 

วันที่ปิดรับสมัคร : 30 มีนาคม 2023

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/scalable-and-lightweight-device-recommender-systems

 • ทุนการศึกษา Earmarked scholarships scheme to support Category 1 project grants

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสนใจร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัยในหัวข้อที่กำหนด โดยผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน AUD$29,863 ต่อปี

รายละเอียดทุนการศึกษา Earmarked scholarships scheme to support Category 1 project grants

มูลค่าทุนการศึกษา : เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและค่าเล่าเรียนสูงสุด AUD$32,192 ต่อปี โดยทุนไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : Postgraduate research (HDR)

หัวข้องานวิจัยที่สามารถยื่นขอรับทุนวิจัยได้ : https://graduate-school.uq.edu.au/available-cat-1-phd-projects

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มึความสนใจร่วมทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยในหัวข้อที่กำหนดข้างต้นและมีคะแนนผ่านเกณฑ์การพิจารณารับเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย

 

วันที่ปิดรับสมัคร : ก่อน 12 สัปดาห์ของวันเริ่ม RQ (Research Quarters)

 • RQ 1 (1 มกราคม – 31 มีนาคม)
 • RQ 2 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน)
 • RQ 3 (1 กรกฎาคม – 30 กันยายน)
 • RQ 4 (1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://scholarships.uq.edu.au/scholarship/earmarked-scholarships-support-category-1-project-grants

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย Torrens University Australia
Torrens University Australia
 • ทุนการศึกษา Offshore online

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 30% ตลอดหลักสูตร (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Offshore)

รายละเอียดทุนการศึกษา Offshore online

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 30% ตลอดหลักสูตร (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Offshore)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและปริญญาโทแบบ Offshore

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนต่างชาติสัญชาติอื่น ๆ นอกเหนือไปจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบ Offshore ตลอดหลักสูตรโดยไม่ย้ายสาขาวิชา และจะคิดค่าเรียนเต็มหากลงทะเบียนเรียนซ้ำ

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.torrens.edu.au/studying-with-us/fees-scholarships/scholarships/international-scholarships

 • ทุนการศึกษา Design and Creative Technology Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 30% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาที่กำหนดเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Design and Creative Technology Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 30% (เฉพาะนักศึกษาใหม่) โดยทุนจะไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate

หลักสูตร : Design and Creative Technology

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีประสบการณ์การเรียนหรือทำงานและมี Portfolio แสดงผลงานด้านการออกแบบ โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 1EFTSL เป็นเวลา 12 เดือน อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.torrens.edu.au/studying-with-us/fees-scholarships/scholarships/international-scholarships

 • ทุนการศึกษา Business Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 25% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาที่กำหนดเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Business Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 25% (เฉพาะนักศึกษาใหม่) โดยทุนจะไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate

หลักสูตร : Business

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนน IELTS ที่ 6.5 ขึ้นไปสำหรับระดับปริญญาตรี และ 7.0 ขึ้นไปในระดับ Postgraduate โดยจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 1EFTSL เป็นเวลา 12 เดือน อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.torrens.edu.au/studying-with-us/fees-scholarships/scholarships/international-scholarships

 • ทุนการศึกษา Here to Educate

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาที่กำหนดเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Here to Educate

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่) โดยทุนจะไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : Postgraduate

หลักสูตร : Education

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 1EFTSL เป็นเวลา 12 เดือน อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.torrens.edu.au/studying-with-us/fees-scholarships/scholarships/international-scholarships

 • ทุนการศึกษา Asia & Greater China Business & Health Merit Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเอเชียและจีน โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาที่กำหนดเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Asia & Greater China Business & Health Merit Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่) โดยทุนจะไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate

หลักสูตร : Business & Health

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติ : เอเชียและจีน

นักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 1EFTSL เป็นเวลา 12 เดือน อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.torrens.edu.au/studying-with-us/fees-scholarships/scholarships/international-scholarships

 • ทุนการศึกษา William Blue College of Hospitality Motivational Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอม 30% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในสาขาที่กำหนดเท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา William Blue College of Hospitality Motivational Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอม 30% (เฉพาะนักศึกษาใหม่) โดยทุนจะไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและ Postgraduate

หลักสูตร : Hospitality

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา 1EFTSL เป็นเวลา 12 เดือน อย่างต่อเนื่องโดยไม่ย้ายคณะหรือสาขาวิชา

 

วันที่ปิดรับสมัคร :

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.torrens.edu.au/studying-with-us/fees-scholarships/scholarships/international-scholarships

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย USQ (University of Southern Queensland)
USQ - University of Southern Queensland
 • ทุนการศึกษา Incoming Study Abroad International Travel Grant

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน AUD$2,000 ต่อภาคการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม Study Aboard เท่านั้น)

รายละเอียดทุนการศึกษา Incoming Study Abroad International Travel Grant

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเล่าเรียนเป็นจำนวน AUD$2,000 ต่อภาคการศึกษา โดยทุนจะไม่สามารถโอนย้ายหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ทุกกรณี (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในโปรแกรม Study Aboard ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2023 เท่านั้น)

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

วิทยาเขต : Ipswich, Springfield, Toowooba

โปรแกรมการเรียน : Study Abroad

วันที่ปิดรับสมัคร : 28 กรกฎาคม 2023 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.unisq.edu.au/scholarships/usqi-incoming-study-abroad-international-travel-grant?fbclid=iwar2er2yk2aforepkc8zimajsefo2mtqc6-hsmrzuarna34qcukn7c5mroym

ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย USC (University of the Sunshine Coast)
USC - University of the Sunshine Coast
 • ทุนการศึกษา International Student Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 15% (เฉพาะนักศึกษาใหม่)

รายละเอียดทุนการศึกษา International Student Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 15% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2023 ที่ USC เท่านั้น)

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

วิทยาเขต : Caboolture, Fraser Coast, Gympie, Moreton Bay, South Bank, Sunshine Coast

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.usc.edu.au/international/programs-and-fees/tuition-fees-and-other-costs/international-scholarships?fbclid=IwAR3XaX3GTaobLpVkbxN7ombCRGHLfs3is9zN7GudDnV0WulKAgCQTzlnZ-8#tab-2023-unisc-international-scholarships-for-new-students_96256

 • ทุนการศึกษา English Excellence Scholarship

  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษในระดับดี โดยผู้รับทุนจะได้รับส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่)

รายละเอียดทุนการศึกษา English Excellence Scholarship

มูลค่าทุนการศึกษา : ส่วนลดค่าเทอมสูงสุด 20% (เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2023 ที่ USC เท่านั้น)

ระยะเวลาการศึกษา : เต็มเวลา

วิทยาเขต : Caboolture, Fraser Coast, Gympie, Moreton Bay, South Bank, Sunshine Coast

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักเรียนต่างชาติที่มีคะแนนภาษาอังกฤษของ IELTS Academic, TOFEL iBT หรือ PTE อย่างใดอย่างหนึ่งผ่านเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.usc.edu.au/international/programs-and-fees/tuition-fees-and-other-costs/international-scholarships?fbclid=IwAR3XaX3GTaobLpVkbxN7ombCRGHLfs3is9zN7GudDnV0WulKAgCQTzlnZ-8#tab-2023-unisc-international-scholarships-for-new-students_96256

หากน้อง ๆ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อพี่ ๆ เอดูยังได้เลย