share

ย้ายประเทศไป (เรียน) ออสเตรเลีย ต่อยอดขอ PR ไม่ยากอย่างที่คิด !

1041 Views
ย้ายประเทศไป (เรียน) ออสเตรเลีย ต่อยอดขอ PR ไม่ยากอย่างที่คิด !

ย้ายประเทศไป (เรียน) ออสเตรเลีย ต่อยอดขอ PR ไม่ยากอย่างที่คิด !


น้อง ๆ คนไหนที่สนใจไปเรียนต่อเพื่อย้ายประเทศไปเป็นพลเมืองถาวร (PR Permanent Resident) ของประเทศออสเตรเลียแต่ยังไม่รู้จะเริ่มตรงไหนและอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม วันนี้พี่ ๆ EduYoung มีข้อมูลดี ๆ มาฝากกันค่ะ

การที่จะเลื่อนขั้นไปเป็นพลเมืองถาวรของประเทศที่เราไม่ได้ถือสัญชาติไว้แต่แรกนั้น หากไม่มี คนรู้ใจ เป็นคนสัญชาตินั้น ๆ เราก็จะต้องมี ทักษะเฉพาะทาง ที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในประเทศนั้น ๆ มากพอเพื่อยื่นขอ Working and Skilled Visas โดยการยื่นขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวร (PR Permanent Resident) ของออสเตรเลียด้วยวีซ่าทำงาน จะมีอยู่ 2 กรณี ได้แก่


1. ยื่นเรื่องขอ Skill Migrant Visas ด้วยตนเอง

ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องทำงานเพื่อเก็บประสบการณ์ทำงานในออสเตรเลียขั้นต่ำ 3 ปี และมีคะแนนขอ PR รวมเกิน 65 คะแนนขึ้นไป จึงจะสามารถยื่นเรื่องขอ EOI (Expression Of Interest) เพื่อแสดงความประสงค์ในการขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลีย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประเมินคะแนนและส่งคำเชิญ (Invite) ให้แก่ผู้สมัครเพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่าต่อไป  Skilled Independent Visa (Subclass 189)

วีซ่าประเภท 189 ที่อนุญาตให้สามารถอยู่อาศัย ทำงาน และเรียนในออสเตรเลียได้อย่างถาวร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และความต้องการแรงงานในสายอาชีพนั้น ๆ เป็นหลัก

  Skilled Nominated Visa (Subclass 190)

วีซ่าประเภท 190 ที่สามารถใช้คะแนน Skill Assessment ยื่นขอวีซ่าได้ โดยทักษะอาชีพนั้นเป็นกลุ่มทักษะที่มีความต้องการสูงในรัฐนั้น ๆ จะได้คะแนนเพิ่มจากการที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอชื่อ (+5 Point)

  Skilled Work Regional Visa (Subclass 491)

วีซ่าประเภท 491 ที่อนุญาตให้อยู่อาศัยและทำงานในออสเตรเลียเขต Regional Area* เป็นเวลาชั่วคราว (5 ปี) และระหว่างที่ถือวีซ่า 491 จะต้องทำงานและอาศัยอยู่ในเขต Regional Area ขั้นต่ำ 3 ปี และมีรายได้มากกว่า AUD$53,900 ต่อปี จึงจะมีสิทธิยื่นขอวีซ่า Permanent Residence (Skilled Regional) Visa (Subclass 191) ที่เป็นพลเมืองถาวรในเขต Regional Area ได้นั่นเอง


* Regional Area หรือพื้นที่เขตเมืองอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากเขตเมืองใหญ่ (Major Cities) อย่าง Sydney, Melbourne และ Brisbane

2. ยื่นเรื่องขอ Employer Sponsored Visas โดยนายจ้างเป็นผู้ดำเนินเรื่อง

เงื่อนไขคุณสมบัติการพิจารณาวีซ่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่า (Subclass) นั้น ๆ แต่นายจ้างที่เป็นพลเมืองออสเตรเลียจะต้องเป็นผู้รับรองการทำงานและดำเนินเรื่องยื่นขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ ตัวนายจ้างหรือ Sponsor จะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำผ่านเกณฑ์ DE (Direct Entry) ที่ทางรัฐบาลเป็นผู้กำหนด ทั้งในเรื่องของขนาดบริษัท, จำนวนพนักงาน และผลประกอบการของบริษัท เป็นต้น  Employer Nomination Scheme Visa (Subclass 186)

วีซ่าประเภท 186 ที่ผู้ว่าจ้างสามารถยื่นเรื่องและแสดงหลักฐานสนับสนุนวีซ่าให้ลูกจ้างได้ โดยลูกจ้างจะต้องมีคะแนน Skill Assessment ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด


  Regional Sponsored Migration Scheme Visa (Subclass 187)*

วีซ่าประเภท 187 ที่ผู้ว่าจ้างใน Regional Area ของออสเตรเลียสามารถยื่นเรื่องและแสดงหลักฐานสนับสนุนวีซ่าให้แก่ลูกจ้างได้


  Temporary Skilled Shortage Visa (Subclass 482)

วีซ่าประเภท 482 ที่ผู้ว่าจ้างสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอวีซ่าทำงาน ชั่วคราว ให้กับลูกจ้างได้ ซึ่งในระหว่างที่ถือวีซ่า 482 หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถทำเรื่องยื่นขอวีซ่า 186 เพื่อเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรต่อไปได้


  Skilled Employer Sponsored Regional (Subclass 494)

วีซ่าประเภท 494 ที่ผู้ว่าจ้างในแถบ Regional Area สามารถดำเนินเรื่องขอสนับสนุนการออกวีซ่าทำงานให้ลูกจ้างได้

*ปัจจุบันทางรัฐบาลออสเตรเลียได้ปิดรับสมัครการยื่นวีซ่าประเภทนี้ชั่วคราว


เกณฑ์การนับคะแนนเพื่อเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลีย (PR)


ช่วงอายุอายุ *

18 - 25 :  25 คะแนน
25 - 33 :  30 คะแนน
33 - 40 :  25 คะแนน
40 - 45 :  15 คะแนน

ระดับภาษาอังกฤษ *
Competent :  0 คะแนน
Proficient :  10 คะแนน
Superior :  20 คะแนน

ประสบการณ์ทำงาน *

จำนวนปี
 ประสบการณ์ทำงานนอกออสเตรเลียประสบการณ์ทำงานในออสเตรเลีย
น้อยกว่า 1 ปี00
1 - 3 ปี05
3 - 5 ปี510
5 - 8 ปี1015
8 ปีขึ้นไป 151520วุฒิการศึกษา *
ปริญญาเอก :  20 คะแนน
ปริญญาโท / ปริญญาตรี :  15 คะแนน
อนุปริญญา (ออสเตรเลีย) หรือมีวุฒิด้านงานช่าง :  10 คะแนน
ใบประกาศนียบัตร / วุฒิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายอาชีพ :  10 คะแนน


วุฒิการศึกษาพิเศษ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก (หลักสูตรการวิจัย) ในออสเตรเลียอย่างน้อย 2 ปีในสาขาที่เกี่ยวข้อง :  5 คะแนน
จบการศึกษาหลักสูตร CRICOS (หลักสูตร 2 ปีขึ้นไป) :  5 คะแนน
จบการศึกษาหลักสูตร Professional Year ในออสเตรเลีย (ต้องผ่านการทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 12 เดือนขึ้นไป) :  5 คะแนน
ผ่านการทดสอบ NAATI* :  5 คะแนน
จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือสายการช่างในพื้นที่ Regional Area :  5 คะแนน


สถานภาพสมรส *
โสด :  10 คะแนน
คู่ครองมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและทักษะอาชีพในระดับเทียบเท่ากับบุคคลที่ยื่นขอสัญชาติ :  10 คะแนน
คู่ครองไม่ได้เป็นพลเมืองออสเตรเลีย แต่มีความสามารถภาษาอังกฤษระดับสูง (IELTS 6.0 ขึ้นไป) :  5 คะแนน


ผู้เสนอชื่อให้เลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวร
ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ (Sc 190) :  5 คะแนน
ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู่ หรือนายจ้างเป็นผู้เสนอชื่อรับรอง (Sc 491) :  15 คะแนน


หรือสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อคำนวณคะแนนได้ผ่านเว็บไซต์ https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/tools/points-calculator

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลีย จะต้องมีคะแนนรวมทั้งหมดอย่างน้อย 65 คะแนนขึ้นไป โดยผู้สมัครทุกคนไม่จำเป็นต้องมีคะแนนครบทุกช่อง ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครรายบุคคลและประเภทวีซ่าที่ยื่นขอ แต่เจ้าหน้าที่จะพิจารณาส่ง Invite ให้ผู้ที่มีคะแนนสูงก่อนเสมอ (แนะนำให้เก็บคะแนนเกินก่อนยื่นขอเลื่อนขั้นเพื่อความรวดเร็วของการดำเนินงาน)

สำหรับใครที่สนใจย้ายประเทศไปเป็นพลเมืองออสเตรเลีย แต่สงสัยว่าทักษะอาชีพที่มีอยู่เดิมของตัวเองนั้นพอจะเข้าข่าย กลุ่มอาชีพความต้องการสูงในออสเตรเลีย รึเปล่านั้น ก็สามารถเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ทางการได้ง่าย ๆ โดยในประเทศออสเตรเลียก็ได้มีการจัดลิสต์ทักษะอาชีพที่เป็นที่ต้องการ (SOL Skill Occupational List) เอาไว้กว่า 600 ทักษะเลยทีเดียว

เช็ครายชื่อทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานออสเตรเลีย (SOL List)

ถ้าใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานออสเตรเลียก็สามารถทำตามวิธีด้านล่างนี้ได้เลย

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list
2. พิมพ์ทักษะอาชีพที่สนใจลงในช่องค้นหา หรือเลือกประเภทวีซ่าที่สนใจเพื่อตรวจสอบรายชื่ออาชีพ

โดยรายชื่อทักษะที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานออสเตรเลีย SOL นั้นจะสามารถแบ่งประเภทย่อยได้ ดังนี้

  • STSOL (Short-term Skilled Occupation List) ทักษะอาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานออสเตรเลียในระยะสั้น
  • MLTSSL (Medium and Long-term Strategic Skill List) ทักษะอาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานออสเตรเลียในระยะกลางและระยะยาว
  • ROL (Regional Occupation List) ทักษะอาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในบางท้องถิ่นของออสเตรเลีย
  • RSMS (Regional Sponsored Migration Scheme) ทักษะอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในบางท้องถิ่นที่ผู้ว่าจ้างยินดีสนับสนุนการยื่นขอสัญชาติ

ทั้งนี้ บางทักษะอาชีพอาจจัดอยู่ในลิสต์ทักษะอาชีพที่ต้องการมากกว่า 1 ลิสต์ ทำให้สามารถยื่นพิจารณาขอวีซ่าได้หลากหลายประเภท ในส่วนนี้แนะนำให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่ Migration หรือศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนดำเนินเรื่องนะคะ

แต่หากสายอาชีพเดิมของเราไม่อยู่ในลิสต์ของ SOL ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะ เพราะทางรัฐบาลของออสเตรเลียค่อนข้างเปิดกว้างกับผู้ที่สนใจจะ เปลี่ยนสายงาน ในวัยทำงานค่อนข้างมากเลยค่ะ ดังนั้นหากเลือกลงเรียนในคอร์สที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานออสเตรเลียและเก็บประสบการณ์ได้มากเพียงพอก็สามารถต่อยอดยื่นขอเป็นพลเมืองถาวรได้เช่นกัน

ซึ่งก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการยื่นวีซ่า เราต้องเก็บ ประสบการณ์ การเรียนและการทำงานของสายงานนั้น ๆ ในออสเตรเลียเสียก่อน ซึ่งทักษะอาชีพแต่ละประเภทก็มีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกันออกไป โดยหลักสูตรยอดนิยมของนักเรียนต่างชาติ (International Student) ก็ได้แก่ หลักสูตรด้านวิชาชีพ หรือ VET Course (Vocational Education and Training) เช่น หลักสูตร Cookery (งานครัว), Child Care/ Aged Care (งานดูแลเด็ก/ ผู้สูงอายุ) หรือ Trades (งานสายการช่างประเภทต่าง ๆ) เป็นต้น แต่สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดงานด้านการบริการก็สามารถลงเรียน หลักสูตรปริญญา (University) ในสาขาที่มีความต้องการแรงงานสูงเพื่อเตรียมตัวเลื่อนขั้นไปเป็นพลเมืองถาวรของออสเตรเลียได้เช่นเดียวกัน

เนื่องจากเมื่อจบหลักสูตรดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย เราจะสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานชั่วคราว Temporary Graduate Visas (Subclass 485) หรือวีซ่า 485 ได้ โดยระยะเวลาของการออกวีซ่า 485 นั้นจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรและเมืองที่เลือกเรียน (บางหลักสูตรสามารถยื่นขอทำงานชั่วคราวได้สูงสุดถึง 4 ปีเลยทีเดียว)


Be an Australian accountant


โดยสายงานที่ทาง EduYoung จะมาแนะนำในวันนี้ก็ได้แก่ อาชีพนักบัญชี (Accountant) ที่เป็นหนึ่งในอาชีพที่ขาดแคลนในตลาดแรงงานทั่วโลก รวมถึงในประเทศออสเตรเลียเองก็ต้องการแรงงานด้านบัญชีในระยะกลางและระยะยาว (MLTSSL) ที่มีค่าตอบแทนสูง (รายได้เฉลี่ยรายปีสูงกว่า AUD$60,000) จึงทำให้ชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพนักบัญชีในออสเตรเลียสามารถยื่นขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรได้

สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนักบัญชีในออสเตรเลีย สามารถเลือกลงเรียนตามหลักสูตรคร่าว ๆ ได้ดังนี้

กรณีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถเลือกลงเรียนได้ทั้ง

  • Diploma+Bachelor หลักสูตรอนุปริญญาสาขาบัญชี (Diploma of Accountant) ต่อด้วยปริญญาตรีสาขาบัญชี Bachelor of Accountant โดยผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตร Pathway จากอนุปริญญาไปปริญญาตรีได้เพื่อประหยัดเวลาเรียน
  • Bachelor หลักสูตรปริญญาตรีสาขาบัญชีแบบเต็มเวลา (หลักสูตร 3 ปีขึ้นไป)


ส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) สามารถลงเรียนต่อในระดับ ปริญญาโท (Master) สาขาบัญชีได้เลย (ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านการบัญชี แต่ต้องการปรับเปลี่ยนสายงาน อาจเลือกลงหลักสูตร Graduate Certificate/ Diploma เพื่อปูพื้นฐานก่อนลงเรียนในระดับปริญญาโทได้)ซึ่งหลังจากเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องสอบ ใบประกอบอาชีพนักบัญชี ของออสเตรเลียเพื่อยื่นขอทำงานต่อในออสเตรเลียและเพิ่มคะแนนยื่นวีซ่า โดยหน่วยงานด้านการบัญชีที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายและเปิดสอบใบประกอบอาชีพนักบัญชีในออสเตรเลีย ได้แก่

  • CPA (Certified Practicing Accountants Australia) ใบประกอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาตออสเตรเลีย โดยใบประกอบประเภทนี้เป็นที่ยอมรับในงานสายการบัญชีอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณต้นทุน, การผลิต, การตลาด, การวางแผนบัญชี เป็นต้น
  • ICAA (Institute of Chartered Accountants Australia) ใบประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะทางที่จะเน้นไปที่การตรวจสอบบัญชีและการทำงานเกี่ยวกับภาษีเป็นหลัก ทั้งนี้ องค์กรใหญ่ ๆ อย่าง KPMG, Deloitte, PWC Ernst & Young มักเรียกดูใบประกอบประเภทนี้
  • IPA (Institute of Public Accountants) ใบประกอบวิชาชีพบัญชีทั่วไปที่มีเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้าน Profession Accounting เพื่อสอบใบประกอบประเภทนี้โดยเฉพาะ


ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการยื่นขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองออสเตรเลีย จะต้องมี คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ผ่านเกณฑ์ ที่ทางรัฐบาลกำหนดเอาไว้ทั้งในเรื่องของอายุ สถานภาพ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน รวมทั้งมีผลทดสอบภาษาอังกฤษและผลคะแนนการประเมินทักษะ (Skill Assessment) ผ่านเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียระบุเอาไว้ด้วย โดยแนะนำให้ทำการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ Migration Agent หรือ Migration Lawyer เพื่อประเมินคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ก่อนได้เป็นยังไงกันบ้างคะ ? เส้นทางสู่การเป็นพลเมืองถาวร (PR Permanent Resident) ผ่านอาชีพสายการบัญชีในออสเตรเลีย หากมีการวางแผนการเรียนและการทำงานที่ดีก็ไม่ยากเกินความสามารถเลยใช่ไหมคะ ?

ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือคำถามอื่น ๆ เกี่ยวกับการวางแผนเรียนต่อออสเตรเลีย ตลอดจนการขอเลื่อนขั้นเป็นพลเมืองถาวรทั้งสายการบัญชีและสายการเรียนอื่น ๆ สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ EduYoung ได้เลยนะคะ เรามีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งในส่วนของ Education และ Migration พร้อมให้บริการช่วยเหลือและให้คำแนะนำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy