share

Greenwich College

43 Views
Greenwich College

 

Greenwich College หรือที่นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า กรีนวิช เป็นสถาบันสอนภาษาและวิทยาลัยวิชาชีพที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนครอบคลุมความต้องการของผู้เรียนอย่างครบครัน และมีวิทยาเขตอยู่ถึง 5 เมืองทั่วออสเตรเลีย ได้แก่ Sydney, Brisbane, Melbourne, Gold Coast และ Perth โดยทาง Greenwich จะมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถาบันทุก ๆ สัปดาห์ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตามความสนใจ ทำให้นอกจากจะได้รับความรู้ด้านวิชาการแล้วยังได้รับประสบการณ์ดี ๆ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนหลากหลายสัญชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันจัดขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรต่าง ๆ ของ Greenwich College

Greenwich จะมีการแบ่งการเรียนการสอนภายในสถาบันออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ Greenwich English College (สถาบันสอนภาษา) และ Greenwich Management College (สถาบันสอนวิชาชีพ)

Greenwich English College

Greenwich English College หรือสถาบันสอนภาษาของ Greenwich มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็น

General English

หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่มีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่มาก ทำให้สามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งทาง Greenwich ยังมีการ คละสัญชาติ นักเรียนภายในห้อง จึงมั่นใจได้เลยว่าจะได้เพื่อนใหม่หลากหลายสัญชาติและได้ใช้งานภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง โดยทางสถาบันได้มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกการสนทนาทั้งกับผู้สอนและเพื่อน ๆ ต่างชาติ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) และความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย

English for Examination

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับ โดยจะมีทั้งการติวสอบ IELTS และ Cambridge ที่ผู้เรียนสามารถเลือกระดับความยาก ง่ายของบทเรียนได้

Cambridge Preparation

เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับคนที่ต้องการจะศึกษาต่อ หรืออยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดูเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น หรือใช้เพื่อการในการประกอบอาชีพในขั้นต่อไป ซึ่งหลักสูตรนี้สามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

 • Cambridge FCE Preparation
 • Cambridge CAE Preparation
 • Cambridge PET Preparation

IELTS Preparation

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่ต้องทำสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูงๆ โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเขียนและการฟัง, การพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว เรียนคำศัพท์ที่มักจะใช้ในข้อสอบ, Grammarและรูปแบบประโยค พัฒนาเทคนิคในการสอบ, รวมถึงการอ่าน การจัดรูปแบบ และ การจับเวลา โดยทั้งหมดนี้จะทำให้การทำสอบ IELTS ของนักเรียนดีขึ้น และได้ผลคะแนนที่ดีขึ้น

ESP (English for Specific Purposes)

หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ซึ่งสามารถแบ่งประเภทย่อยออกไปได้อีก 4 ประเภท ดังนี้

 • English for Academic Purposes (EAP)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยตัวคอร์สจะเน้นในเรื่องโครงสร้างไวยากรณ์และคำศัพท์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ตลอดจนการนำเสนอผลงาน (Presentation) เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว และเมื่อจบหลักสูตร ผู้เรียนจะสามารถเลือก Pathway ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่น ๆ ที่เป็น Partner กับ Greenwich ได้เลย

 • English for Vocational Studies (EVS)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาระดับภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนสายวิชาชีพในอนาคต ตัวหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) และคำศัพท์เฉพาะสำหรับสายงานด้านวิชาชีพที่สนใจ โดยเมื่อจบคอร์สผู้เรียนจะสามารถ Pathway ไปเรียนต่อวิชาชีพได้ทันที (สำหรับผู้ที่สนใจคอร์ส Management หรือ Hospitality ทาง Greenwich ก็มีหลักสูตรของทางสถาบันให้เลือก Pathway ด้วย)

 • English + Creative Technology (12 สัปดาห์)

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการทำงานหรือศึกษาต่อด้านการออกแบบสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยจะได้ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ด้านเทคโนโลยี การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Android) การออกแบบสื่อดิจิทัล ตลอดจนการกำกับภาพยนตร์ขนาดสั้น ที่ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนส่วนใดส่วนหนึ่งแบบเจาะลึก (12 สัปดาห์เต็ม) หรือเรียนทั้งหมดแบบแบ่งเรียนส่วนละ 4 สัปดาห์ (รวม 12 สัปดาห์) ได้ตามความสะดวก

 • English for Business

เป็นหลักสูตรที่สอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต้องใช้ในสายงานจำพวกธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ที่มีความสนใจในการทำงานสายธุรกิจที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยคอร์สนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด,อ่าน, เขียน) เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานและทำความเข้าใจด้านความแตกต่างของวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรนานาชาติ ตลอดจนได้เรียนรู้คำศัพท์ทางธุรกิจในการทำงานสายงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานธุรการและการดูแลลูกค้า, การตลาดและการขาย รวมไปถึงการจัดการและบริหารบุคลากรในองค์กร ทั้งนี้ ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนส่วนใดส่วนหนึ่งแบบเจาะลึก (12 สัปดาห์เต็ม) หรือเรียนทั้งหมดแบบแบ่งเรียนส่วนละ 4 สัปดาห์ (รวม 12 สัปดาห์) ได้เช่นกัน

Greenwich Management College

Greenwich Management College เป็นสถาบันการเรียนการสอนวิชาชีพของ Greenwich ที่ได้รับรางวัลสถาบันสอนวิชาชีพดีเด่น Star Awards ในปี 2018 โดดเด่นในด้านหลักสูตรการจัดการ (Management) และมีหลักสูตรด้านงานบริการ (Hospitality) ให้เลือกลงเรียนได้ตามความสนใจตั้งแต่ระดับ Certificate, Diploma, Advanced Diploma ไปจนถึงระดับ Graduate Diploma เลยทีเดียว

Business

หลักสูตรวิชาชีพด้านการประกอบธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นของตนเอง หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารทางธุรกิจ การบริการลูกค้าเบื้องต้น การนำเสนองานทางธุรกิจ การโปรโมตธุรกิจและสินค้า การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนการใช้งานซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 • Certificate II in Workplace Skills
 • Certificate IV in Business
 • Diploma of Business Digital Transformation

Leadership Management

หลักสูตรวิชาชีพด้านการบริหารจัดการและเพิ่มภาวะความเป็นผู้นำ เพื่อช่วยผลักดันธุรกิจและการบริหารจัดการงานภายในธุรกิจอย่างเป็นระบบ การสื่อสารภายในองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคลากร ตลอดจนการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและวางแผนกลยุทธทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 • Certificate IV in Leadership and Management
 • Diploma of Leadership and Management
 • Advanced Diploma of Leadership and Management
 • Graduate Diploma of Management Learning

Project Management

หลักสูตรวิชาชีพด้านการบริหารจัดการโครงการระยะสั้นให้ประสบความสำเร็จอย่างรอบด้าน ช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการบริหารจัดการเวลา งบการเงิน บุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการวางแผนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • Certificate IV in Project Management Practice
 • Diploma of Project Management
 • Advanced Diploma of Program Management

Marketing and Communication

หลักสูตรวิชาชีพด้านการตลาดและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ธุรกิจ การวางแผนวิเคราะห์การตลาด พัฒนาภาพลักษณ์บริษัทและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อหรือใช้งานบริการ

 • Certificate IV in Marketing and Communication
 • Diploma of Marketing and Communication

Hospitality & Kitchen Management

หลักสูตรวิชาชีพด้านงานบริการและการจัดการงานครัวที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านการวางแผนจัดการงานบริการ การจัดเตรียมวัตถุดิบและการทำอาหาร/ขนม การวางแผนจัดการเงินและบุคลากรในงบประมาณที่จำกัด โดยจะสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามความสนใจได้อย่างอิสระ

 • Certificate IV in Kitchen Management
 • Diploma of Hospitality Management
 • Advanced Diploma of Hospitality Management

Location สถานที่ตั้งสถาบัน

Greenwich College มีวิทยาเขตอยู่ใน 5 เมือง ได้แก่ Brisbane (Queensland), Gold Coast*, Melbourne, Perth* และ Sydney โดยใน Sydney มีวิทยาเขตกระจายตัวอยู่ถึง 2 ตึกด้วยกันในระยะเดินถึงกันได้เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

* สำหรับวิทยาเขตที่ Gold Coast และ Perth ผู้เรียนจะเข้าเรียนที่สถาบัน Sero Institute (สถาบันในเครือของ Greenwich)

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy