share

SBTA & SELA

91 Views
SBTA & SELA

 

SBTA & SELA อีกหนึ่งสถาบันยอดนิยมในเมือง Sydney ที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายออสเตรเลีย (RTO: 90412) ผ่านการรับรองคุณภาพจาก ASQA (Australian Skills Quality Authority) อย่างเป็นทางการ และผ่านมาตรฐานหลักสูตรสำหรับชาวต่างชาติ (CRICOS: 00181A) โดยภายในสถาบันจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ สถาบันฝึกภาษา (SELA) และสถาบันวิชาชีพ (SBTA) ดังนี้

SELA (The Sydney English Language Academic)

สำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ (English Course) จะอยู่ในการดูแลของ SELA ที่เป็นเป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่เป็นอันดับต้น ๆ ใน Sydney ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนจาก NEAS (National ELT Accreditation Scheme Limited) โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 • GE (General English)

คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไปที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) ตลอดจนพัฒนาทักษะด้านการออกเสียง (Pronunciation), ไวยากรณ์ (Grammar) และคลังคำศัพท์ (Vocabulary) ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการใช้งานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยจะมีการแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 6 ระดับตามพื้นฐานของผู้เรียน (มีการทดสอบระดับภาษาของผู้เรียนทุกคนก่อนเริ่มคลาส)

 • IELTS Preparation*

คอร์สพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS โดยเฉพาะ ตัวหลักสูตรจะเน้นไปที่การจำลองการทำข้อสอบ IELTS พาร์ทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความคุ้นชินกับลักษณะของข้อสอบเพื่อให้สามารถบริหารเวลาในการทำข้อสอบได้ทันภายในระยะเวลาที่จำกัด โดยระหว่างการเรียนจะมีการประเมินและให้ Feedback กลับไปเพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและพัฒนาในพาร์ทที่ยังอ่อนอยู่

 • Cambridge Exam Preparation*

คอร์สภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจจะเข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Cambridge ที่จะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรตาม พื้นฐาน เดิมของผู้เรียน ได้แก่ Cambridge English: B2 First (FCE) และ Cambridge English: C1 Advanced (CAE) โดยจะเน้นไปที่การพัฒนาด้านการเขียนจดหมายทางการ, เสริมความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และจำลองการทำข้อสอบเป็นหลัก

* เปิดรับเฉพาะผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ผ่านการทดสอบระดับภาษาอังกฤษในระดับ Upper Intermediate (CEFR B2) หรือ Advanced (CEFR C1) เท่านั้น

SBTA (The Sydney Business & Travel Academy)

ในส่วนของ SBTA (The Sydney Business & Travel Academy) จะรวมหลักสูตรสายชีพและงานด้านการบริการทั้งหมด เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Certificate II ไปจนถึงระดับ Advanced Diploma (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน) และมีคอร์สให้เลือกลงเรียนตามความสนใจ ดังนี้

Accounting

หลักสูตรการบัญชีสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านการเงินและการวิเคราะห์ตัวเลขเป็นหลัก ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเงิน กระบวนการจัดเก็บ วิเคราะห์ และสรุปรายงานข้อมูลด้านการเงิน ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับภาษีและการบริหารงบการเงินอย่างชาญฉลาด

 • Certificate IV in Accounting and Bookkeeping
 • Diploma of Accounting
 • Advanced Diploma of Accounting

Business

หลักสูตรธุรกิจเพื่อผู้ที่สนใจศึกษาด้านธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการเปิดกิจการเป็นของตนเอง โดยจะได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร, การจัดการข้อมูล, การทำงานร่วมกับผู้อื่น, การนำเสนองาน, การใช้งานเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจเบื้องต้น

 • Certificate II in Workplace Skills
 • Certificate III in Business
 • Certificate IV in Business
 • Diploma of Accounting
 • Advanced Diploma of Accounting

Hospitality

หลักสูตรเพื่อผู้ที่สนใจทำงานด้านการบริการ เช่น งานพนักงานต้อนรับโรงแรม, งานบริการในร้านอาหาร, งานร้านกาแฟ, งานด้าน Customer Service รวมไปถึงงานบริการด้านอื่น ๆ ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ตัวหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสายงานต่าง ๆ

 • Certificate III in Hospitality
 • Diploma of Hospitality Management
 • Advanced Diploma of Hospitality Management

Tourism

หลักสูตรการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีความสนใจงานด้านนี้โดยเฉพาะ โดยตัวหลักสูตรจะเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการดูแลนักท่องเที่ยว การแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว การจัดตารางและวางแผนการเที่ยว ตลอดจนการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการบุคลากรและการทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้บริการ

 • Certificate III in Tourism
 • Diploma of Travel & Tourism Management
 • Advanced Diploma of Travel & Tourism Management

Commercial Cookery

หลักสูตรเพื่อผู้ที่สนใจทำงานในร้านอาหาร, งานครัว, หรืองานเบเกอรีโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารและขนม, การทำอาหารและขนมในเมนูต่าง ๆ รวมไปถึงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของอาหารและการบริการ

 • Certificate III in Commercial Cookery
 • Certificate IV in Kitchen Management
 • Diploma of Hospitality Management
 • Advanced Diploma of Hospitality Management

Marketing & Communication

หลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการตลาด ตัวหลักสูตรจะเน้นไปที่วางพัฒนาและวางแผนการตลาดสำหรับการทำธุรกิจรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค, การนำเสนองานและแผนการตลาดให้ดึงดูดความสนใจ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

 • Certificate IV in Marketing and Communication
 • Diploma of Marketing and Communication
 • Advanced Diploma of Marketing and Communication

Individual & Ageing Support

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วย โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาทั้งในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด การวางแผนดูแลผู้ป่วย เสริมสร้างทักษะการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านสุขภาพและและจิตภายใต้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

 • Certificate III in Individual Support
 • Certificate IV in Ageing Support

Leadership & Management

หลักสูตรการจัดการธุรกิจและเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวางแผนบริหารจัดการบุคลากร จัดลำดับความสำคัญของการบริหารจัดการงานและความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เพิ่มภาวะความเป็นผู้นำให้ผู้เรียนสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

 • Diploma of Leadership and Management
 • Advanced Diploma of Leadership and Management

Project Management

หลักสูตรการบริหารจัดการโครงการระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านงบประมาณ, บุคลากร, เวลา, ความเสี่ยง และการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำงานต่อไปในอนาคต

 • Certificate IV in Project Management Practice
 • Diploma of Project Management
 • Advanced Diploma of Project Management

Location สถานที่ตั้งสถาบัน

จุดเด่นที่สำคัญคือ เป็นสถาบันที่อยู่ใจกลางเมือง Sydney โดยจะมีตึกเรียนกระจายตัวอยู่ถึง 3 ตึกในระยะใกล้เคียงกัน และสาขาเพิ่มเติมในเมือง Brisbane & Gold Coast

บทความที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy